PRIVACYREGLEMENT FENTO KNEE PROTECTION

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Fento Knee Protection internetsite registreert; Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement
Fento Knee Protection mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Fento Knee Protection de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Fento Knee Protection worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Fento Knee Protection vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Fento Knee Protection in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Fento Knee Protection expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Fento Knee Protection gebruikt en het doel van het gebruik

Fento Knee Protection verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Fento Knee Protection aankoop of bestelling doet, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Fento Knee Protection of via het contactformulier contact met ons opneemt. Fento Knee Protection verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Fento Knee Protection verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u medewerker wordt of bent van Fento Knee Protection. Fento Knee Protection verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie ID-bewijs, BSN-nummer en bankrekeningnummer.

Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Fento Knee Protection sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• onze verplichtingen als werkgever na te komen.

IP-adressen/cookies

Fento Knee Protection houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• te registreren welke internetsite.internetpagain’s u bezoekt.
• De functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Er zijn verschillende soorten cookies. Fento Knee Protection heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt Fento Knee Protection door (bij uw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kunt u intrekken door de instellingen te wijzigen in de door u gebruikte browser.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Fento Knee Protection verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Fento Knee Protection-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Fento Knee Protection met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• Fento Knee Protection verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Fento Knee Protection worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Fento Knee Protection beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Fento Knee Protection om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Fento Knee Protection hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Fento Knee Protection verstrekte persoonsgegevens;
• Fento Knee Protection heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden zolang dit nodig is voor een goede administratie bewaard. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Fento Knee Protection zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij info@fento.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Fento Knee Protection.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Fento Knee Protection opnemen en probeert Fento Knee Protection er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Fento Knee Protection ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Fento Knee Protection.

Privacyreglement Fento Knee Protection versie mei 2018