ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDENVAN FENTO KNEE PROTECTION

Art. 1 Toepasselijkheid

1- Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk-verklaring van dezealgemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, nader mede tenoemen “algemene voorwaarden” zowel op de offerte en de acceptatieervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2- Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij deofferte anders vermeldt.
3- De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbodde verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koperzich verenigt met toepasselijk-verklaring van deze algemene voorwaardenen dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk-verklaring vaneigen inkoopvoorwaarden.

4- Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerteworden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaaldede overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper berichtheeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Art. 2 Wijzigingen

1- Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van dezealgemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijkof tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
2- Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten,dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijktussen partijen te worden overeengekomen.
3- Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van dekoopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 17 van dezealgemene voorwaarden van toepassing is.

Art. 3 Kwaliteit en omschrijving

1- De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen televeren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de(eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
2- De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren,die:

a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijkeuitvoering zijn;
b. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, diedoor de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;c. de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren,zoals in de offerte omschreven.
3- De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voorhet doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien ditdoel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussenpartijen is overeengekomen.

Art. 4 Verpakking en verzending

1- De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijkte verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) enop zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hunbestemming in goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor eengebruikelijke transportverzekering.

2- De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel terbezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsenop de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.3- Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden,pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of dooreen derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of eenwaarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht(tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug tezenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvande koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is.

Art. 5 Opslag

1- Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op hetovereengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voorverzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, opverzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijkemaatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zijbij de koper bezorgd zijn.

2- De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bijde verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in debranche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat degoederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een latertijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomenleveringsdatum.

Art. 6 Eigendomsovergang en risico

1- Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal deeigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bijaflevering.
2- Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom meteventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeftgesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. Indat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijnverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

3- Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent debetalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorgingvan goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koperzekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voorde door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

4- Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaaldein art. 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven vande verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koperzijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats ofplaatsen.

Art. 7 Tijdstip van levering

De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na heteinde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indieneen leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum,waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

Art. 8 Overmacht

1- De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode,gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijnverplichtingen te voldoen.
2- Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien deverkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aanzijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingdaarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen,overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in delevering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bijderden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffengeheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurendetransport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overigeoorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
3- Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagdwordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst alsbeëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht opvergoeding van de door hem gemaakte kosten.

4- Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten deleis uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterendelevering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid omhetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en dedaarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ookvoor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onderverplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug tezenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kanaantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door dekoper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van hetniet afleveren van de resterende goederen.

Art. 9 Doorverkoop

1- De koper is bij doorverkoop niet bevoegd de goederen te exporteren,tenzij met schriftelijke toestemming van verkoper.
2- De koper is verplicht bij doorverkoop zijn koper de verplichting teleggen, dat hij de goederen niet zal exporteren en er voor zorg te dragen,dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige koperswordt gelegd.

3- De koper is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aante sluiten bij verkoop bevorderende maatregelen, die de verkoper treft, enwaaromtrent hij telkens tijdig van te voren de koper zal inlichten. Dezeverkoop bevorderende maatregelen kunnen o.m. betrekking hebben opreclame, op speciale aanbiedingen, op premies en prijsvragen, ophandhaving van verkoopadviesprijzen, op een bepaalde “display” inverkoopruimten van de koper, op inruilacties enz..
4- De koper is niet bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking vande goederen aan te brengen, tenzij hem dit door verkoper schriftelijk istoegestaan.

Art. 10 Garantie

1- De verkoper stelt zich zowel tegenover de koper als tegenoverafnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan en door degoederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermeldegarantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koperof een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbijverstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een foutmaakt.

2- De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstelvan een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van eenonderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.

Art. 11 Prijs en betaling

1- De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten vande verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door dekoper binnen Nederland aangewezen.
2- De koper is verplicht de koopprijs binnen 14 dagen te voldoen, tenzijschriftelijk anders overeengekomen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijsenig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in minderingte brengen.

3- Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet enevenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van éénweek, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijketussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koperaansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meerbestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van deingebrekestelling.

4- Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper totbuitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voorrekening van de koper. Deze kosten bedragen 15% van hetfactuurbedrag, met een minimum van € 250,-.
5- De koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag alsbedoeld in art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid2 vermelde tijdstip.

Art. 12 Wettelijke vereisten

1- De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en dekwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moetenworden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, diegesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzakegegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluitenvan de koopovereenkomst.
2- Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normalegebruik van de goederen.

Art. 13 Ontbinding

1- Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomstontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaringop het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordtverklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoekvan de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligdtot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of doorbeslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins debeschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest,tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomstvoortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2- Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingenonmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door deverkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving entransportkosten.

Art. 14 Schadevergoeding en controle bij doorverkoop

1- De koper, die in strijd handelt met enige bepaling van art. 9, verbeurtten gunste van de verkoper een onmiddellijk opeisbare boete voor iederetransactie, die onder een van de aldaar vermelde verboden valt. Deomvang van die boete wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op

€ 10.000 per transactie, onverminderd het recht op aanvullendeschadevergoeding zijdens verkoper .

2- De verkoper is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle tedoen uitoefenen in de boeken van de koper, teneinde aldus te kunnentoezien op de naleving van het in art. 9 bepaalde.

Art. 15 Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Art. 16 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen enaanvaardingen van de zijde van verkoper. Voorzover verkoper in zijnaanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere algemene voorwaardenwordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 17 Geschillen

1- Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleidingvan hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvanhet gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstigerechtsbetrekking zoals bij voorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake vanonrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking,zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulksbehoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in deweg zouden staan.

2- Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijenzulks verklaart.

Selecteer valuta
EUREuro