ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDENVAN FENTO KNEE PROTECTION

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FENTO KNEE PROTECTION B.V.

1. DEFINITIES
1.1 “Artikel”: betekent een artikel in deze algemene voorwaarden.
1.2 “Klant”: betekent de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf tot wie FKP haar aanbiedingen richt, aan wie door FKP Producten worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.
1.3 “FKP”: betekent Fento Knee Protection B.V., gevestigd te (1066 JS) Amsterdam, Johan Huizingalaan 400, KvK: 69079943.
1.4 “Gebrek(-en)”: betekent dat een Product materiaal-, fabricage- en/of constructiefouten bevat.
1.5 “Overeenkomst”: betekent de tussen FKP en de Klant gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q. levering van Producten.
1.6 “Overmacht”: betekent elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van FKP behoort te komen. Vertraging, nalatigheden bij of wanprestatie aan de zijde van door FKP ingeschakelde derden, alsmede van hulppersonen, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, pandemieën, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtssituaties.
1.7 “Product(-en)”: betekent alle ingevolge een Overeenkomst door FKP aan de Klant geleverde goederen.

2. ALGEMEEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de verkoop en/of levering van Producten en/of diensten door FKP. Door het plaatsen van een bestelling bij FKP gaat de Klant onvoorwaardelijk akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
2.2 De algemene voorwaarden gelden ook voor andere overeenkomsten, inclusief vervolg- en aanvullende overeenkomsten, waarbij FKP en de Klant, dan wel diens rechtsopvolger(s), partij zijn.
2.3 Eventueel aansluitend door of namens FKP gemaakte afwijkende en/of aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.
2.5 Indien de Klant uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens FKP voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2.6 FKP heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2.7 Zonder schriftelijke toestemming van FKP is de Klant niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.
2.8 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.
2.9 Toepassing van eventueel door de Klant gehanteerde (inkoop) voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.10 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de Klant en FKP, evenals de authenticiteit van de communicatie, voldoende vaststaat.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van FKP zijn vrijblijvend, tenzij door FKP uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven. Een schriftelijke aanbieding en/of offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van 14 dagen.
3.2 Aanbiedingen en/of offertes van FKP gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3.3 Alle afbeeldingen, specificaties, informatie over gewicht, afmetingen en kleur en overige gegevens in aanbiedingen en/of offertes van FKP zijn uitsluitend indicatief en deze kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoedingsplicht zijdens FKP, dan wel ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst door de Klant.
3.4 FKP behoudt zich het recht voor fouten en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten en/of verschrijvingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. FKP kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een fout of verschrijving bevatte.
3.5 Wanneer een aanvaarding door de Klant van de aanbieding en/of offerte afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Klant en als een verwerping van het gehele aanbod van FKP, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
3.6 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan informatie in aanbiedingen, offertes, productbrochures, tekeningen en/of prijslijsten van FKP.

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke orderbevestiging door FKP, of doordat FKP aanvang heeft genomen met het leveren van de Producten.
4.2 FKP heeft het recht haar aanbieding en/of offerte binnen twee werkdagen na de opdrachtbevestiging te herroepen. Alsdan komt geen Overeenkomst tot stand.
4.3 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.
4.4 FKP heeft het recht de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de te leveren Producten in deelleveranties te leveren aan de klant, welke deelleveranties door haar afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
4.5 Voor zover de Klant enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft in de kennelijke verwachting dat een Overeenkomst tot stand zal komen of de kennelijke veronderstelling dat een Overeenkomst tot stand is gekomen, doet de Klant dat op eigen risico en voor eigen rekening.

5. PRIJZEN
5.1 Alle prijzen van de Producten zijn in Euro en exclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief belastingen, heffingen, alsmede de kosten van transport, die afzonderlijk aan de Klant in rekening worden gebracht.
5.2 De door FKP met de Klant overeengekomen prijzen kunnen na het aangaan van de Overeenkomst worden verhoogd, indien FKP voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst door haar toeleverancier is geconfronteerd met een prijsverhoging, of zich andere prijsverhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% van het factuurbedrag met betrekking tot de in prijs verhoogde Producten, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging schriftelijk kosteloos te annuleren, doch uitsluitend voor wat betreft de in prijs verhoogde Producten. Alsdan kan de Klant geen aanspraak maken op vergoeding van schade, en is FKP slechts gehouden tot restitutie van hetgeen ter zake het gedeelte van de Overeenkomst waarop de annulering betrekking heeft, reeds door de Klant is voldaan.

6. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
6.1 Tenzij anders overeengekomen worden de Producten geleverd overeenkomstig de Incoterms® EX Works 2020 met als plaats van levering het magazijn van FKP aan het adres Vredeweg 46, 1505HH in Zaandam (NLD). Daartoe worden Incoterms® Ex Works 2020 van overeenkomstige toepassing verklaard, voor zover daarmee niet wordt afgeweken van het bepaalde in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
6.2 Een overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.3 FKP is ten aanzien van de levering van de Producten pas in gebreke indien zij ook nalaat te leveren binnen een redelijke nadere termijn die haar na de oorspronkelijke leveringstermijn door de Klant is gesteld. De redelijke nadere termijn bedraagt ten minste drie (3) kalendermaanden. Indien FKP niet alsnog binnen de redelijke nadere termijn heeft geleverd, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk kosteloos te annuleren, doch uitsluitend voor wat betreft het gedeelte daarvan dat niet binnen de redelijke nadere termijn kan worden geleverd. Alsdan kan de Klant geen aanspraak maken op vergoeding van schade, en is FKP slechts gehouden tot restitutie van hetgeen ter zake het gedeelte van de Overeenkomst waarop de annulering betrekking heeft, reeds door de Klant is voldaan. De Klant heeft voornoemd recht tot kosteloze annulering niet wanneer hij van zijn kant in gebreke is gebleven.
6.4 In het geval van Overmacht, alsmede indien door, al dan niet verwijtbaar, handelen of nalaten van de Klant of een derde vertraging is ontstaan, wordt de levertijd ten minste verlengd met de duur van die vertraging.

7. BETALING
7.1 FKP is gerechtigd te factureren terstond nadat de Producten overeenkomstig Artikel 6 zijn geleverd. Betaling door de Klant geschiedt overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingsvoorwaarden. Als door Partijen geen nadrukkelijke betalingstermijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als een fatale termijn.
7.2 Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is FKP bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, en is de Klant vanaf de dag waarop betaling aan FKP uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag onmiddellijk en van rechtswege een rente verschuldigd van 5% van het nog niet betaalde factuurbedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. Indien de Klant nalatig blijft met het voldoen van de vordering, kan FKP de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde bedrag en rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle (daadwerkelijke en volledige) buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten, met een (forfaitaire) minimum van 15% van het betreffende factuurbedrag.
7.3 Bij girale betalingen geldt als moment van betaling de datum van bijschrijving op de rekening van FKP.
7.4 Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen waarbij oudere voor nieuwere gaan.
7.5 Het is de Klant niet toegestaan zich op een opschortings- en/of retentierecht te beroepen noch om enige korting of verrekening toe te passen. De Klant doet hiervan onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand.
7.6 FKP is gerechtigd bij een Overeenkomst met de Klant gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van het factuurbedrag te verlangen.
7.7 Indien naar het redelijke oordeel van FKP de financiële positie van de Klant daartoe aanleiding geeft, is de Klant op eerste verzoek van FKP verplicht om tot zekerheid van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens FKP onverwijld aan FKP een bankgarantie en/of letter of credit af te geven, welke het verschuldigde dekt. Indien de Klant hieraan niet voldoet, is dit een toerekenbare niet-nakoming jegens FKP en heeft laatstgenoemde het recht om de Overeenkomst te beëindigen, dan wel ontbinden. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
7.8 Reclamaties over de factuur dienen binnen drie (3) werkdagen na factuurdatum bij FKP te worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.

8. BEEINDIGING OVEREENKOMST
8.1 In geval de Klant in verzuim verkeert met betrekking tot enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan wel zijdens de Klant sprake is van (een aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, WSNP, (bedrijfs-)overname en/of -fusie, of overlijden, heeft FKP het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, dan wel ontbinden. FKP heeft alsdan recht op betaling van het gehele factuurbedrag, verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde (directe) kosten. De Klant kan alsdan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 De Producten blijven eigendom van FKP totdat alle bedragen die de Klant aan FKP verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst (waaronder nadrukkelijk begrepen alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in haar betalingsverplichtingen), dan wel enige andere overeenkomst tussen FKP en de Klant, volledig aan FKP zijn voldaan. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in Artikel 9.2.
9.2 Het is de Klant toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren.
9.3 De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van FKP separaat te bewaren, en voornoemde verplichting eveneens op te leggen aan derden aan wie hij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten heeft verkocht.
9.4 Indien de Klant verzuimt te voldoen aan het bepaalde in Artikel 9.3, wordt vermoed dat de aanwezige goederen van het soort als de Producten, toebehoren aan FKP.
9.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen doen gelden, bijvoorbeeld via aan beslag, bij surseance van betaling of bij een faillissement, is de Klant verplicht om FKP terstond hiervan op de hoogte te stellen.
9.6 De Klant is gehouden de geleverde Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen schade, brand- en ontploffingsgevaar, alsmede tegen diefstal te verzekeren, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door FKP kan worden opgevraagd en ingezien.
9.7 De Klant is verplicht op het eerste verzoek van FKP en naar diens keuze:
a) alle aanspraken c.q. vorderingen van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten bij voorbaat te verpanden c.q. te cederen aan FKP, een en ander naar keuze van FKP, en;
b) de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens haar afnemers uit hoofde van de verkoop van door FKP onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, te verpanden c.q. te cederen aan FKP,.
9.8 In geval van verzuim van de Klant ter zake enige (betalings-)verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst tussen FKP en de Klant, dan wel wanneer er naar het oordeel van FKP gegronde vrees bestaat dat de Klant die verplichtingen niet zal nakomen, is FKP gerechtigd de geleverde Producten zonder nadere aankondiging bij de Klant, of derden die de Producten voor de Klant houden, terug te halen of te doen ophalen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een terstond opeisbare boete van 10% van het door de Klant op dat moment aan FKP verschuldigde bedrag, voor iedere dag dat haar weigering die medewerking te verlenen voortduurt.
9.9 De Klant machtigt FKP c.q. verleent FKP bij voorbaat toestemming haar terreinen en gebouwen te betreden ten behoeve van de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud.
9.10 Na het terughalen van de Producten op grond van Artikel 9.8, zal het oorspronkelijke factuurbedrag met betrekking tot de Producten worden gecrediteerd aan de Klant, na verrekening met hetgeen FKP uit welke hoofde dan ook van de Klant te vorderen heeft (waaronder mede begrepen de door FKP gemaakte kosten ten behoeve van de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud).

10. GARANTIE
10.1 Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, garandeert FKP dat de Producten vanaf de datum van levering aan de Klant zoals bedoeld in Artikel 6.1 gedurende een periode vierentwintig (24) maanden vrij zijn van Gebreken.
10.2 De garantieverplichting van FKP beperkt zich, naar keuze van FKP, tot het (doen) repareren of vervangen van het Product, dan wel het onderdeel daarvan, dat een Gebrek vertoont. Ingeval FKP het Gebrekkige (onderdeel van het) Product niet op voorraad heeft, is FKP gerechtigd een Product of onderdeel met vergelijkbare specificaties te leveren.
10.3 FKP is te allen tijde gerechtigd, doch niet verplicht, de Klant ter vervanging van haar garantieverplichting zoals bedoeld in Artikel 10.2 een schadevergoeding te betalen, met dien verstande dat de hoogte daarvan te allen tijde beperkt zal zijn tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag dat door de Klant is betaald met betrekking tot het (onderdeel van het) Product dat het Gebrek vertoont.
10.4 De verplichtingen van FKP uit hoofde van deze garantievoorwaarden zijn beperkt tot haar verplichting(en) zoals omschreven in Artikel 10.2 en 10.3.
10.5 De Klant heeft geen enkele aanspraak op garantie zoals bedoeld in Artikel 10 of anderszins indien:
a. de Klant in verband met enige verplichting uit hoofde van een Overeenkomst jegens FKP in verzuim is;
b. het vermeende Gebrek (gedeeltelijk) het gevolg is van voorschriften die van overheidswege zijn gesteld;
c. het vermeende Gebrek het gevolg is van normale slijtage;
d. het Product aan ongebruikelijke omstandigheden is blootgesteld, waaronder maar niet beperkt tot, een (omgevings-) temperatuur die hoger is dan 50 graden Celsius (50 °C);
e. het Product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FKP is gerepareerd of anderszins bewerkt de Klant of een derde;
f. het Product is gebruikt in strijd met de aanwijzingen en/of voorschriften zoals door van FKP of de fabrikant van het Product verstrekt, dan wel in strijd met voor het Product geldende gebruikelijke veiligheidsnormen;
10.6 Indien zich tijdens de in Artikel 10.1 genoemde garantieperiode een vermeend Gebrek voordoet, dient de Klant FKP daarvan onverwijld, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen nadat het vermeende Gebrek door de Klant werd ontdekt, althans in redelijkheid ontdekt had kunnen zijn, schriftelijk in kennis te stellen. De kennisgeving aan FKP omschrijft (de aard van) het vermeende Gebrek en gaat te allen tijde gepaard met fotomateriaal van het Product waarop het betrekking heeft.
10.7 Bij gebreke van tijdige en volledige kennisgeving zoals bedoeld in Artikel 10.6, vervalt iedere aanspraak van de Klant op de garantie zoals bedoeld in Artikel 10.
10.8 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FKP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van haar garantieverplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot de vaststelling en beoordeling van een Gebrek dan wel garantieaanspraak van de Klant, tijdig aan FKP worden verstrekt.
10.9 FKP is te allen tijde gerechtigd een onderzoek te (laten) verrichten met betrekking tot (de oorzaak van) een vermeend Gebrek en/of de aanspraak van de Klant op garantie overeenkomstig dit Artikel 10. De Klant is gehouden FKP, althans een door FKP aangewezen derde, alle medewerking te verlenen bij de uitvoering van een dergelijk onderzoek.
10.10 De Klant dient het Product met betrekking waartoe een vermeend Gebrek is ontstaan op eerste verzoek van FKP aan FKP te retourneren voor onderzoeksdoeleinden.
10.11 FKP is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen onder dit Artikel 10 op te schorten, indien de Klant niet (tijdig) voldoet aan (een van) haar verplichtingen ingevolge dit Artikel 10.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De aansprakelijkheid van FKP – evenals haar vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden en werknemers – is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van FKP wordt uitbetaald. Het door FKP verzekerde bedrag ter zake vermogensschade bedraagt voor leveringen binnen de Europese Unie en de Verenigde Staten thans EUR 2.500.000,= (zegge: tweeënhalf miljoen Euro) per aanspraak, met een maximum van EUR 5.000.000,= (zegge: vijf miljoen Euro) per jaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van FKP steeds beperkt tot het bedrag dat door de Klant ter zake de Overeenkomst, of het gedeelte daarvan in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan FKP is betaald, tot een maximum van EUR 2.000,= (zegge: tweeduizend Euro).
11.2 FKP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
11.3 FKP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelen of nalaten van door of namens FKP ingeschakelde derden en/of door dergelijke derden gebruikte materialen.
11.4 FKP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of door de Klant ter beschikking gestelde personen of zaken.
11.5 In alle gevallen waarin FKP een beroep op dit Artikel 11 bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in Artikel 11 bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
11.6 De in dit Artikel 11 bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van FKP.

12. VRIJWARING
12.1 De Klant vrijwaart FKP voor alle mogelijke aanspraken van derden, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, meer in het bijzonder aanspraken van derden ter zake door FKP aan de Klant geleverde Producten, waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.
12.2 De Klant is gehouden om FKP – voor rekening van de Klant – zowel in als buiten rechte bij te staan indien FKP door een derde wordt aangesproken als bedoeld in Artikel 12.1, en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Klant in dat geval verwacht mag worden. Indien de Klant in gebreke blijft bij het nemen van adequate maatregelen, is FKP, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die als gevolg daarvan bij FKP ontstaan, komen integraal voor rekening van de Klant.
12.3 De Klant is ertoe gehouden om tijdig een toereikende bedrijven aansprakelijkheidsverzekering te sluiten, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door FKP kan worden opgevraagd en ingezien.

13. OVERMACHT
13.1 In geval van Overmacht is FKP bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, of een gedeelte daarvan, op te schorten en kan de Klant geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
13.2 Indien FKP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is FKP gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk (tussentijds) te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen.

14. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING
14.1 FKP behoudt alle intellectuele absolute rechten (waaronder begrepen het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht enz.) met betrekking tot al haar Producten, werken, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FKP, mogen de in Artikel 14.1 genoemde werken niet worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt, dan de wijze van gebruik zoals met FKP is overeengekomen.
14.3 De Klant is gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsook nadat de Overeenkomst om welke reden dan ook zal zijn geëindigd, is verplicht geheimhouding te betrachten van alle in het kader van de Overeenkomst van FKP ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van FKP is verkregen.
14.4 Indien FKP krachtens de wet of een rechterlijke beslissing wordt verplicht gegevens over de Klant te verstrekken aan de overheid of aan door de overheid aangewezen instanties, dan is FKP gerechtigd tot het verstrekken van deze gegevens over te gaan.

15. VERJARINGSTERMIJNEN
15.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen van de Klant jegens FKP twaalf (12) maanden vanaf het ontstaansmoment van dergelijke vorderingen

16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
16.1 Op alle Overeenkomsten tussen FKP en de Klant, waaronder mede begrepen deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen FKP en de Klant, waaronder mede begrepen deze algemene voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.